ดาวน์โหลด

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
 - การประเมินความเสี่ยง2565
 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 2565
 - แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
 - ภาพรวมผลการดำเนินงาน รอบ6 เดือน ปีงบประมาณ 2565
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือ
 - ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2560-2564
 - การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านทุจริต
 - โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานและบุคคลภายนอกดีเด่นผู้มีคูณธรรม จริยธรรม
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570)
 - รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 งวด 6เดือน
 - รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 งวด 12เดือน
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology