ดาวน์โหลด

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
 - รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง
 - แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -2565
 - แผนพัฒนาบุคลากร 64-66
 - แผนอัตรากำลัง 64-66
 - มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
 - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 - แผนอัตรากำลัง 61-63
 - รายงานผลการพัฒนาและทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology