โครงสร้างองค์กร
 
 
 
สุนันทา เพิ่มวิไล
หัวหน้าสำนักปลัด 0862655331
 
ประสิทธิ์ วรยศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 
มัณฑนา โคตรนาวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
ราตรี รัดทิจันทา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
ราตรี พัดสูงเนิน
ผช.จพง.ธุรการ
 
พรทิพย์ แก้วชาติ
ผช.นักวิชาการสาธารณสุข
 
บุญเลื่อน สุขกิจ
พนักงานจ้างเหมา
 
ชวการ จุลรังสี
พนักงานจ้างเหมา
 
บุญเชิด มีสุข
พนักงานจ้างเหมา
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology