โครงสร้างองค์กร
 
 
 
วลัยลักษมี เพิกชัยภูมิ
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
ธนกฤต โตนดไธสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
พิชามญชุ์ อารีชาติ
ผดด.ศพด.ซับใหม่
 
ปรียาภรณ์ หาญรบ
ผดด.ศพด.เขื่อนลั่น
 
นุจรินทร์ ไชยสงค์
ผดด.ศพด.ซับใหม่
 
อนุวัฒน์ คงสว่าง
ผช.จพง.ธุรการ
 
อมลวรรณ คงทองอ่วม
พนักงานจ้างเหมา
 
นิตยา มังกร
พนักงานจ้างเหมา
 
สุจิตรา ตุรัส
พนักงานจ้างเหมา
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology