ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ตัวอย่างการกรอกแบบคำร้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 - คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.ตะโกทอง
 - คู่มือประชาชน
 - ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology