โครงสร้างองค์กร
 
 
 
มัณฑนา โคตรนาวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา0622866679
 
ธนกฤต โตนดไธสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
พิชามญชุ์ อารีชาติ
ผดด.ศพด.ซับใหม่
 
ปรียาภรณ์ หาญรบ
ผดด.ศพด.เขื่อนลั่น
 
นุจรินทร์ ไชยสงค์
ผดด.ศพด.ซับใหม่
 
อนุวัฒน์ คงสว่าง
ผช.จพง.ธุรการ
 
อมลวรรณ คงทองอ่วม
พนักงานจ้างเหมา
 
นิตยา มังกร
พนักงานจ้างเหมา
 
สุจิตรา ตุรัส
พนักงานจ้างเหมา
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology