หัวข้อ
วันที่
     ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 20-10-2023
     รายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 16-10-2023
     คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11-10-2023
     ประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 11-10-2023
     ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง 10-10-2023
     ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 09-10-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง การยืนยันสิทธิเพื่อรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 02-10-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่... 29-09-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี... 18-09-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี... 04-08-2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology