หัวข้อ
วันที่
     ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร 03-01-2023
     กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 02-01-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรห... 04-11-2022
     ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร 02-10-2022
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกั... 13-10-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี... 28-05-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง กำหนดวัน เาลา และสถานที่การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู... 01-10-2020
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 26-02-2020
     ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 17-02-2020
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 17-02-2020
1

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology