Untitled Document
 

ร้องเรียนทุจริต


 
องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th

                                     กรุณากรอกแบบฟอร์มเรื่องที่ต้องการติดต่อร้องเรียนทุจริต

ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน


ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน


3 + 1 =
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology