ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 งานงบประมาณ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
 - การประเมินความเสี่ยง2565
 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 2565
 - แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
 - ภาพรวมผลการดำเนินงาน รอบ6 เดือน ปีงบประมาณ 2565
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือ
 - ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2560-2564
 - การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านทุจริต
 - โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานและบุคคลภายนอกดีเด่นผู้มีคูณธรรม จริยธรรม
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
 - กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy
 - แผนป้องกันการทุจริต ปี 2566-2570
 - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 - สรุปรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
 - แบบรายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2565
 - ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 - รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (ต.ค.65 - ก.ย.66)
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology