ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
 - คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 - สรุปพ.ร.บ.วิธีการปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ. 2539
 - คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - คู่มือติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
 - คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - คู่มือปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 - คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
 - คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology