ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 งานงบประมาณ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
 - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - พระราชบัญญัต การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 - พระราชบัญญัต การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology