ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 งานงบประมาณ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แบบ ปค.๔
 - แบบ ปค.๕
 - ปค 4 65
 - ปค 5 65
 - แผนตรวจสอบภายใน ปี 2565
 - แผนตรวจสอบภายใน ปี 2566
 - หนังสือส่งนายอำเภอรายงานติดตามประเมินผลการความคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565
 - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามการประเมินผลการความคุมภายในของหน่วยงาน
 - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด แบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5
 - กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology