ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 งานงบประมาณ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตโดยวิธีการคัดเลิือก
 - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology