ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
 - เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 - กำหนดสมัยการประชุมประจำปี พ.ศ.2565
 - รายงานการประชุมสภาครั้งแรก
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 - ประชุม - ทดสอบ
 - เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
 - เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
 - นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
 - นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
 - นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
 - ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
 - ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
 - ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
 - ประชาสัมพันธ์รายงานประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
 - ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
 - เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ.2565
 - นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 - เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 - เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 - เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 - เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 - นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 - นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
 - นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 - นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ครั้งแรก ประจำปี 2565
 - ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2565
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2565
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
 - ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2566
 - ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2565
 - ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565
 - ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2565
 - ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology