ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 งานงบประมาณ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 - ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 - คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 - เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 - ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง
 - ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง
 - ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 - ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology