ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - การเลือกตั้งสภาท้องถิ่น 2562
 - พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
 - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
 - พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
 - พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
 - พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
 - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 - พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 - พ.ร.บ.รักษาความสะอาด
 - พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติทางการปกครอง
 - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
 - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology